Maturitní zkouška

Informace pro maturanty

Formulář přihlášky (pdf) k maturitní zkoušce je zde ke stažení z maturita.cermat.cz

Oficiální maturitní web maturita.cermat.cz

Školní kánon (příklad)

Témata předmětů maturitní zkoušky:

ANJ BIO CHE HUV FYZ IVT
MAT NEJ Pokyny k MZ z HUV RUJ ZEM ZSV

 

561/2004 Školský zákon
§ 81 odst 10
(10) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Harmonogram maturitní zkoušky 2021

Zveřejnění definitivní verze Kánonu 30. 9. 2020
Zveřejnění témat školních zkušebních úloh společné části maturity do 16. 10. 2020
Zveřejnění témat profilové části maturitní zkoušky do 16. 10. 2020
Přihlášky maturitních předmětů do 27. 11. 2020*
Ověření správnosti elektronické verze přihlášky nejlépe do 11. 12. 2020**
Maturitní ples zrušen
Jmenování členů maturitních komisí 25. 3. 2021
Písemná maturitní zkouška z CJL  zrušena
Písemná maturitní zkouška z cizího jazyka zrušena
Písemné maturitní zkoušky profilové části nerealizovány
Uzavření docházky v maturitním ročníku 7. 5. 2021
Praktická část MZ 11. 5. 2021
Uzavření klasifikace v maturitním ročníku 11. 5. 2021
Pedagogická rada pro maturitní ročníky 12. 5. 2021
Seznámení maturantů s harmonogramem maturitní zkoušky 12. 5. 2021
Poslední zvonění 14. 5. 2021
Blok testů společné části 24. 5. – 26. 5. 2021
Ústní maturitní zkoušky 1. 6. – 2. 6. 2021
Slavnostní předání vysvědčení maturantům 10. 6. 2021
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části MZ 7. 6. 2021
Nejzazší termín pro podání přihlášky k náhradnímu či opravnému termínu MZ v podzimní období 1. 8. 2021

 

nejzazší termín 2. 12. 2020 (uzávěrka – odevzdaná přihláška nebude zkontrolována)

** nejzazší termín 31. 12. 2020. Podpis žáka pod výpisem elektronické verze přihlášky je nutnou podmínkou zápisu k maturitní zkoušce.