Maturitní zkouška

Informace pro maturanty

Formulář přihlášky (pdf) k maturitní zkoušce je zde ke stažení z maturita.cermat.cz

Oficiální maturitní web maturita.cermat.cz

Školní kánon (příklad)

Témata předmětů maturitní zkoušky (aktuální pro školní rok 2021/2022):

 

561/2004 Školský zákon
§ 81 odst 10
(10) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Harmonogram maturitní zkoušky 2022

Zveřejnění definitivní verze Kánonu 30. 9. 2021
Zveřejnění témat školních zkušebních úloh společné části maturity do 22. 10. 2021
Zveřejnění témat profilové části maturitní zkoušky do 22. 10. 2021
Přihlášky maturitních předmětů 26. 11. 2021
Ověření správnosti elektronické verze přihlášky 20. 12. 2021
Jmenování členů maturitních komisí 21. 1. 2022
Písemná maturitní zkouška z CJL 19. 4. 2022
Písemná maturitní zkouška z cizího jazyka – anglický jazyk 20. 4. 2022
Písemná maturitní zkouška z dalšího cizího jazyka – německý, francouzský, ruský jazyk 13. 4. 2022
Písemné maturitní zkoušky profilové části – středoškolská matematika  12. 4. 2022
Uzavření docházky v maturitním ročníku 22. 4. 2022
Praktická část MZ – hudební výchova 20. 4. 2022 v 17:17 hodin
Uzavření klasifikace v maturitním ročníku 19. 4. 2022
Pedagogická rada pro maturitní ročníky 21. 4. 2022
Seznámení maturantů s harmonogramem maturitní zkoušky 22. 4. 2022
Poslední zvonění 22. 4. 2022
Blok testů společné části 2. 5. – 5. 5. 2022
Ústní maturitní zkoušky 16. 5. – 20. 5. 2022
Slavnostní předání vysvědčení maturantům 26. 5. 2022
Maturitní party 28. 5 2022
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části MZ bude doplněno
Nejzazší termín pro podání přihlášky k náhradnímu či opravnému termínu MZ v podzimní období bude doplněno

 

nejzazší termín (uzávěrka – odevzdaná přihláška nebude zkontrolována)

** nejzazší termín. Podpis žáka pod výpisem elektronické verze přihlášky je nutnou podmínkou zápisu k maturitní zkoušce.