Maturitní zkouška

Informace pro maturanty

Formulář přihlášky (pdf) k maturitní zkoušce je zde ke stažení z maturita.cermat.cz

Oficiální maturitní web maturita.cermat.cz

Školní kánon (příklad)

Témata předmětů maturitní zkoušky (aktuální pro školní rok 2021/2022):

 

561/2004 Školský zákon
§ 81 odst 10
(10) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Harmonogram maturitní zkoušky 2022

Zveřejnění definitivní verze Kánonu 30. 9. 2021
Zveřejnění témat školních zkušebních úloh společné části maturity do 22. 10. 2021
Zveřejnění témat profilové části maturitní zkoušky do 22. 10. 2021
Přihlášky maturitních předmětů  
Ověření správnosti elektronické verze přihlášky  
Maturitní ples  
Jmenování členů maturitních komisí  
Písemná maturitní zkouška z CJL   
Písemná maturitní zkouška z cizího jazyka  
Písemné maturitní zkoušky profilové části  
Uzavření docházky v maturitním ročníku  
Praktická část MZ  
Uzavření klasifikace v maturitním ročníku  
Pedagogická rada pro maturitní ročníky  
Seznámení maturantů s harmonogramem maturitní zkoušky  
Poslední zvonění  
Blok testů společné části  
Ústní maturitní zkoušky  
Slavnostní předání vysvědčení maturantům  
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části MZ  
Nejzazší termín pro podání přihlášky k náhradnímu či opravnému termínu MZ v podzimní období  

 

nejzazší termín (uzávěrka – odevzdaná přihláška nebude zkontrolována)

** nejzazší termín. Podpis žáka pod výpisem elektronické verze přihlášky je nutnou podmínkou zápisu k maturitní zkoušce.