Školní poradenské pracoviště

Personální zabezpečení Školního poradenského pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Roman Káčerek, kacerek(zavinac)gshpb.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Pavla Linhartová, linhartova(zavinac)gshpb.cz

Konzultace jsou poskytovány na základě objednání se na e-mailu.

Charakteristika činností

Školní metodik prevence

Vykonává metodickou, koordinační, informační a poradenskou činnost s cílem předcházet výskytu rizikového chování dětí a žáků. Působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Spolupracuje s třídními učiteli, podporuje bezpečné klima ve třídách i ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování.

Vytváří a realizuje minimální preventivní program, organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.