Školní poradenské pracoviště

Personální zabezpečení Školního poradenského pracoviště (školní rok 2021/2022)

Výchovný poradce: Mgr. Anna Přibylová, pribylova(zavinac)gshpb.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Pavla Linhartová, linhartova(zavinac)gshpb.cz

Konzultace jsou poskytovány na základě objednání se na e-mailu.

Charakteristika činností

Výchovný poradce

Poskytuje poradenství a péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s jiným typem znevýhodnění, žákům s ohroženým prospěchem i žákům s výjimečným nadáním. S žáky systematicky pracuje na konkrétním uzpůsobení podmínek vzdělávání s cílem jejich ideálního zajištění.

Spolupracuje s odbornými poradenskými zařízeními, s rodiči žáků i s dalšími odbornými poradci z oblasti vzdělávání a kariérového poradenství.

Vytváří individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory a plány proti školní neúspěšnosti pro zdařilé zvládnutí studia.

V případě potřeby poskytuje žákům kariérové poradenství spolu s metodikem prevence a s dalšími odbornými pracovníky školy.

Podílí se na prezentaci školy a na pořádání odborných i zážitkových programů.

Školní metodik prevence

Vykonává metodickou, koordinační, informační a poradenskou činnost s cílem předcházet výskytu rizikového chování dětí a žáků. Působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Spolupracuje s třídními učiteli, podporuje bezpečné klima ve třídách i ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování.

Vytváří a realizuje minimální preventivní program, organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.