Informace o škole

Gymnázium pod Svatou Horou bylo založeno jako příspěvková organizace MŠMT v roce 1992 a v roce 2001 přešlo pod Středočeský kraj. V roce 2020 se škola stala Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

 

 

Gymnázium pod Svatou Horou je všeobecně vzdělávací škola se zvýšenou dotací hodin výuky cizích jazyků. Je hrdá na své přátelské prostředí a individuální přístup k žákům.

 

Otvírá každoročně dva studijní obory: šestiletý obor pro žáky ze sedmých tříd ZŠ a čtyřletý obor pro žáky z devátých tříd. Šestiletý obor nabízí jako jediná střední škola ve Středočeském kraji. Kapacita školy umožňuje vzdělávání až 300 žákům. Škola je zaměřena na výuku živých jazyků, tomu odpovídá i zvýšená dotace hodin prvního cizího jazyka (ANJ), široká škála druhých cizích jazyků (FRJ, NEJ, RUJ) a konverzací. Vše doplňuje certifikovaná výuka vybraných všeobecně vzdělávacích předmětů (ZSV, ZEM, BIO) v cizím jazyce (uplatňování metody CLIL).

 

Budova školy je umístěna poblíž poutního místa Svatá Hora, zároveň však nedaleko od centra a autobusové zastávky Jiráskovy sady.

 

Výuka probíhá v patnácti učebnách, z nichž čtyři jsou specializované (pracovna přírodních věd, chemická laboratoř, dvě počítačové učebny).

 

To, že Gymnázium pod Svatou Horou nemá vlastní tělocvičnu, je svým způsobem výhoda, neboť žáci tak mohou střídat sportovní prostory (plavecký bazén, zimní stadion, fitness club Oxygen, sportovní halu aj.)

 

Vybavení školy informačními technologiemi je na dobré úrovni. Škola vlastní 30 žákovských tabletů, učebny informatiky se stolními počítači jsou intenzivně využívány i pro výuku jiných předmětů. V každé třídě je jeden počítač. Stejně tak je alespoň jedna stanice v každém kabinetě. Všechny počítače jsou zapojeny v síti, ze všech je možný přístup na internet. Kromě laboratoře jsou všechny učebny vybaveny dataprojektory, třetina pak i interaktivními tabulemi. V celé škole mohou žáci využívat wifi připojení. Vyučující i žáci zvládají pracovat na dálku v modulu Teams, který je součástí balíku nástrojů Microsoft Office 365, jež vyučující i žáci intenzivně a komplexně využívají.

 

Gymnázium používá elektronický docházkový systém a online systém správy školní agendy Bakaláři vč. elektronické třídní knihy. To rodičům našich žáků umožňuje dennodenní kontrolu docházky dítěte i jeho průběžných studijních výsledků.

 

Výuku zajišťuje přibližně 30 plně aprobovaných pedagogů. Třetinu učitelského sboru tvoří muži.

 

Mezi tradiční školní aktivity patří adaptační kurz pro začínající gymnazisty, pro ostatní pak tematický pobyt v přírodě, lyžařský kurz, sportovní kurz a biologickozeměpisný kurz. Škola každoročně organizuje Den divadla, Den jazyků či Sportovní den. Gymnázium pod Svatou Horou spolupracuje se zahraničními školami v rámci různých projektů, nejvíce mezinárodních aktivit probíhá ve dvou klíčových akcích programu Erasmus+.

 

Žáci našeho gymnázia se účastní charitativních akcí, jako je Bílá pastelka nebo dobrovolnictví s Adrou.