Profil absolventa

Profil absolventa Gymnázia pod Svatou Horou

Absolventi Gymnázia pod Svatou Horou jsou připravováni nejen pro studium cizích jazyků, ale i pro studium na vysokých školách všech směrů. Měli by se orientovat v základech různých oborů, aby si mohli vybrat studijní obor a povolání podle svých zájmů a schopností.

Vzděláváme své studenty tak, aby byli schopni orientovat se v běžném životě a aktivně se účastnit společenského,  kulturního nebo politického dění, aby byli sociálně zralí a byli si vědomi svých práv a povinností a aby ctili demokratické principy fungování společnosti.

Absolventi by měli být schopni komunikovat ústně, písemně i pomocí ICT v mateřském, tak i v cizím jazyce. Měli by se dokázat samostatně učit, řešit úkoly, tvořivě rozvíjet své znalosti a dovednosti. Měli by umět pracovat v týmu, vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor. Měli by chápat nutnost celoživotního vzdělávání.

Maximum péče je věnováno vyhledávání a rozvíjení mimořádných talentů, takoví studenti pak úspěšně reprezentují svou školu v nejrůznějších předmětových soutěžích a olympiádách.

Absolventi našeho gymnázia by měli být čestnými, tolerantními, ohleduplnými a empatickými lidmi, schopnými naslouchat a mít úctu k lidem. Každý z nich by měl být člověkem s všeobecným rozhledem, hrdým na své vzdělání, na svou školu a na region, ve kterém vystudoval.

Charakteristika Školního vzdělávacího programu – Živé jazyky

Zájem o studium cizích jazyků předurčuje zaměření školy na živé jazyky. Zaměření školy naplňuje cíle gymnaziálního vzdělávání. Základním cílem ŠVP je rozvíjení klíčových kompetencí žáka. Klíčové kompetence jsou jasně definovány v Rámcově vzdělávacím programu pro gymnázia a vycházejí z obecně formulovaných hodnot společnosti. Studenti získávají nejen jazykový ale i všeobecný základ pro studium na vysoké škole. Volba volitelných předmětů umožní individuální zaměření s ohledem na zájmy a budoucí profesní orientaci. Rozvíjíme spoluúčast studentů na vzdělávání a životě školy. Práva a povinnosti studentů jsou zahrnuty ve školním řádu, na jehož tvorbě se studenti také podílejí. Snažíme se vychovat nejen vzdělaného člověka se všeobecným rozhledem, ale klademe důraz i na mezilidské vztahy.

Charakteristika Školního vzdělávacího programu – Brána k vysoké škole

Zkušenosti a zájem o šestileté gymnázium v regionu předurčují zaměření školy, které je všeobecné. Zaměření školy naplňuje cíle základního (na nižším stupni šestiletého gymnázia)
a gymnaziálního (na vyšším stupni šestiletého studia) vzdělávání. Žáci získávají všeobecný základ pro studium na vysoké škole. Volba volitelných předmětů umožňuje individuální zaměření s ohledem na zájmy a budoucí profesní orientaci. Rozvíjíme spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy. Práva a povinnosti žáků jsou zahrnuty ve školním řádu, na jehož tvorbě se žáci také podílejí. Snažíme se vychovat nejen vzdělaného člověka se všeobecným rozhledem, ale klademe důraz i na mezilidské vztahy.

 

Soubor ke stažení Formát Datum zveřejnění/aktualizace
Čtyřleté studium – živé jazyky 30. 12. 2020
Šestileté všeobecné studium 30. 12. 2020