Orientační praxe studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Jako fakultní škola poskytuje Gymnázium pod Svatou Horou studentům Pedagogické fakulty UK možnost plnění praxí všech druhů. V termínech 1. a 8. listopadu 2021 školu navštívila skupina studentek a studentů třetího ročníku bakalářského programu Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání. V rámci orientační praxe, jejímž smyslem je seznámit se s fungováním školy vč. školního informačního systému, základními pedagogickými dokumenty, povinnostmi učitelů (zejména těch, kteří plní některou z funkcí – vedoucí předmětové sekce, metodik prevence, výchovný poradce), úkoly třídního učitele, se nejen dozvěděli řadu informací o životě našeho gymnázia a jeho žáků a vyučujících, ale také za dodržení všech předepsaných hygienických opatření navštívili minimálně 10 hodin výuky v různých předmětech. 

Celá skupina v doprovodu vedoucí pedagogické praxe na Katedře rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty UK a současně i vyučující naší školy dr. Lenky Rozboudové navštívila a následně společně reflektovala hodinu českého a anglického jazyka. Dále pak již budoucí učitelé měli možnost vybrat si z nabízených předmětů dle vlastního zájmu. Vedle předmětů, které účastníci praxe studují v rámci své přípravy na povolání učitele, měli povinnost navštívit i výuku jiných předmětů. 

V závěrečné reflexi pobytu, kterou budou studenti teprve zpracovávat, dostali za úkol shrnout své dojmy z pobytu na Gymnáziu pod Svatou Horou. V jednotlivých hodinách pak měli studenti za úkol všímat si nejrůznějších aspektů, které s výukou (přímo či nepřímo) souvisí, například způsob komunikace učitele, jeho pohyb po třídě, využívání didaktických prostředků či technického vybavení apod. Reflexe navštívených hodin tak mohou poskytnout zajímavou zpětnou vazbu i vyučujícím. 

Děkuji tímto všem kolegyním a kolegům, kteří ve svých hodinách praktikanty přivítali. Z bezprostředních reakcí studentů na navštívené hodiny lze usuzovat, že je pobyt na Gymnáziu pod Svatou Horou obohatil a z obou návštěv si odnášejí užitečné a cenné poznatky, které mohou využít nejen v dalším studiu, ale zejména pak po nástupu do školy již v roli učitele. Velmi příjemné bylo setkání se dvěma absolventy naší školy, kteří se připravují na povolání učitele. Nejen jim přejeme pevné nervy a hodně úspěchů. 

Jakub Konečný