Sazebník

úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Středočeským krajem a jeho orgány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů platný od  1. června 2018.

1. Náklady na pořízení kopií, výpis výsledků vzdělávání a duplikát vysvědčení 

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 – 1,50 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie formátu  A4 – 2,50 Kč
 • za pořízení jednostranné kopie formátu A3 – 3,00 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie formátu  A3 – 4,50 Kč
 • pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Středočeským krajem, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.
 • výpis výsledků vzdělávání –  1,50 Kč
 • druhopis vysvědčení –-100,- Kč

2. Náklady na opatření technických nosičů dat 

 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel   – 6 Kč
 • za 1 ks DVD pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 8 Kč
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

3. Náklady na odeslání informace žadateli 

 • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání částku 198, –  Kč.

5. Telekomunikační poplatky

Bude-li při poskytnutí informace žadateli třeba použít k jejímu zajištění či obstarání telekomunikační prostředky (telefon, fax, Internet, E-mail), bude stanovení výše náhrady nákladů vycházet z platných cenových tarifů.

6. Osvobození od úhrady nákladů 

 • pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 50,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.

7. Licenční odměna za oprávnění použít informaci

Je-li licenční odměna sjednána v licenční a v podlicenční  smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.